DataSheet.in

IRF614A डेटा पत्रक PDF( Datasheet डाउनलोड )


डेटा पत्रक - Power MOSFET - Samsung

भाग संख्या IRF614A
समारोह Power MOSFET
मैन्युफैक्चरर्स Samsung 
लोगो Samsung लोगो 
पूर्व दर्शन
1 Page
		
<?=IRF614A?> डेटा पत्रक पीडीएफ

IRF614A pdf
,5)çìé$
1ð&+$11(/
32:(5ý026)(7
(OHFWULFDOý&KDUDFWHULVWLFVýõ7& ëèR&ýýXQOHVVýýRWKHUZLVHýýVSHFLILHGô
6\PERO
&KDUDFWHULVWLF
0LQï 7\Sï 0D[ï 8QLWV
7HVWýý&RQGLWLRQ
ýýýý%9'66ý
'%ýý9î'7-ý
ýýýý9*6õWKô
,*66
'UDLQð6RXUFHýý%UHDNGRZQýý9ROWDJH
%UHDNGRZQýý9ROWDJHýý7HPSïýý&RHIIï
*DWHýý7KUHVKROGýý9ROWDJH
*DWHð6RXUFHýý/HDNDJHýñýý)RUZDUG
*DWHð6RXUFHýý/HDNDJHýñýý5HYHUVH
,'66 'UDLQðWRð6RXUFHýý/HDNDJHýý&XUUHQW
ëèí ðð ðð
ðð íïëä ðð
ëïí ðð éïí
ðð ðð ìíí
ðð ðð ðìíí
ðð ðð ìí
ðð ðð ìíí
9 9*6 í9ñ,' ëèíP
R& ,' ëèíP$ýýýýýý6HHý)LJýæ
9 9'6 è9ñ,' ëèíP$
Q$ 9*6 êí9
9*6 ðêí9
9'6 ëèí9
P$ 9'6 ëíí9ñ7& ìëèýR&
5'6õRQô
JIV
&LVV
&RVV
&UVV
WGõRQô
WU
WGõRIIô
WI
4J
4JV
4JG
6WDWLFýý'UDLQð6RXUFH
2Qð6WDWHýý5HVLVWDQFH
)RUZDUGýý7UDQVFRQGXFWDQFH
,QSXWýý&DSDFLWDQFH
2XWSXWýý&DSDFLWDQFH
5HYHUVHýý7UDQVIHUýý&DSDFLWDQFH
7XUQð2Qýý'HOD\ýý7LPH
5LVHýý7LPH
7XUQð2IIýý'HOD\ýý7LPH
)DOOýý7LPH
7RWDOýý*DWHýý&KDUJH
*DWHð6RXUFHýý&KDUJH
*DWHð'UDLQ¦0LOOHU§ôýý&KDUJH
ðð ðð ëïí : 9*6 ìí9ñ,' ìïé$ýýýýýýýýýýý2é
ðð ìïèä ðð
ý9'6 éí9ñ,' ìïé$ýýýýýýýý 2é
ðð ìåí ëêí
ðð êè éê S) 9*6 í9ñ9'6 ëè9ñIý ì0+]
ýýýýýýýýýýý6HHý)LJýè
ðð ìé ìå
ðð ìí êí
ðð ìì êí
9'' ìëè9ñ,' ëïå$ñ
ðð
ðð
ëë
ìé
èè
éí
QV 5* ëé:
ýýýýýýýý6HHý)LJýìêýýýýýýýý 2é 2è
ðð åïè ìë
9'6 ëíí9ñ9*6 ìí9ñ
ðð ìïå ðð Q& ,' ëïå$
ðð êïä ðð
6HHý)LJýçý÷ý)LJýìëýýý 2é 2è
6RXUFHð'UDLQýý'LRGHýý5DWLQJVýýDQGýý&KDUDFWHULVWLFV
6\PERO
,6
,60
96'
WUU
4UU
&KDUDFWHULVWLF
&RQWLQXRXVýý6RXUFHýý&XUUHQW
3XOVHGð6RXUFHýý&XUUHQW
'LRGHýý)RUZDUGýý9ROWDJH
5HYHUVHýý5HFRYHU\ýý7LPH
5HYHUVHýý5HFRYHU\ýý&KDUJH
0LQï 7\Sï 0D[ï 8QLWV
7HVWýý&RQGLWLRQ
ðð
2ì ðð
ðð ëïå
,QWHJUDOýUHYHUVHýSQðGLRGH
$
ðð åïè
LQýWKHý026)(7
2é ðð ðð ìïè 9 7- ëèR&ñ,6 ëïå$ñ9*6 í9
ðð ììë ðð QV 7- ëèR&ñ,) ëïå$
ðð íïêè ðð P& GL)îGW ìíí$îPVýýýýýýýýýýýýý2ýé
1RWHVýâ
2ýýìýýý5HSHWLWLYHý5DWLQJýãý3XOVHý:LGWKý/LPLWHGýE\ý0D[LPXPý-XQFWLRQý7HPSHUDWXUH
2ýýëýýý/ ìíP+ñý,$6 ëïå$ñý9'' èí9ñý5* ëæ:ñý6WDUWLQJý7ëèR&
2 áB áB áBýýêýýý,6'ýýýýëïå$ñýGLîGWýýýýìêí$îPVñý9''ýýýýý%9'66ýñý6WDUWLQJý7ëèR&
2 áBýéýýýý3XOVHý7HVWýãý3XOVHý:LGWKý ýëèíPVñý'XW\ý&\FOHýýýýýëø
2ýèýýýý(VVHQWLDOO\ý,QGHSHQGHQWýRIý2SHUDWLQJý7HPSHUDWXUH

विन्यास 6 पेज
डाउनलोड[ IRF614A Datasheet.PDF ]


शेयर लिंक


अनुशंसा डेटापत्रक

भाग संख्याविवरणविनिर्माण
IRF614N-Channel Mosfet TransistorInchange Semiconductor
Inchange Semiconductor
IRF614N-Channel Power MOSFETIntersil Corporation
Intersil Corporation


भाग संख्याविवरणविनिर्माण
30L120CTSchottky RectifierPFC Device
PFC Device
AT28C010-12DKSpace 1-MBit (128K x 8) Paged Parallel EEPROMATMEL
ATMEL
B20NM50FDN-CHANNEL POWER MOSFETSTMicroelectronics
STMicroelectronics
D8442SD844SavantIC
SavantIC
FAE391-A20AM/FM Automotive Electronic TunerMitsumi
Mitsumi


Index : 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Zwww.DataSheet.in    |   2017   |  संपर्क   |   खोज     |   English